Locar logo
 
  Půjčovní řád
Dokumenty půjčovny jsou:

Výpůjční list, ceník půjčovného s jednotlivými sazbami a smlouva o nájmu dopr. prostředku, kterou půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen uživatel). Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany uživatele odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u uživatele náhradu vzniklé škody. Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 21 let, která prokáže svou totožnost občanským průkazem a je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny (starším 12 měsíců).
Organizace předkládá objednávku s uvedením jmen řidičů, kteří budou oprávněni vozidlo používat. Půjčovné - jeho sazby a vratné zálohy jsou uvedeny v ceníku. Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku. Při prvním dlouhodobém zapůjčení se platí 100 % ceny na měsíc předem. Stálým klientům neúčtujeme vratné zálohy.
V případě prodlení úhrady ze strany uživatele se postupuje podle platných právních předpisů s možností soudního vymáhání úhrady.

Pojištění

Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla a živelné pohromy. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území ČR i na území Evropy. Výše uvedená pojištění jsou uzavřena v souladu s platnými předpisy a pojistnými podmínkami pojišťovny Kooperativa, resp. ČSOB Pojišťovny. Náklady na jejich uzavření hradí půjčovna.

  • Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl.č. 99/1998 Sb. (požití alkoholickým nápojů nebo jiných drog řidičem).

  • Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok z plnění pojištění odpovědnosti, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči půjčovně vymáhán na uživateli, který tuto povinnost nesplnil.
Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči uživateli.
Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat na uživateli náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou, např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění uživatel spoluúčast.
Nájemce je povinen pronajímateli uhradit ze svého rozdíl mezi plněním pojišťovny a škodou způsobenou nájemcem, za takovouto škodu se považují i náklady poškozeného vynaložené na právní zastoupení.

Provoz vozidla v zahraničí

Při použití vozidla pro zahraniční cestu je uživatel povinen tuto skutečnost půjčovně oznámit vždy před jejím započetím.
Souhlas půjčovny bude vyznačen v půjčovním listu. V případě poškození, odcizení či havárie vozidla je uživatel povinen postupovat obdobně jako na území ČR a kontaktovat zahraniční pojišťovnu spolupracující s pojišťovnou Kooperativa (čísla jsou uvedena na asistenčních kartách) a okamžitě informovat půjčovnu.
V nezbytném případě půjčovna uhradí náklady za opravu vozidla v zahraničí a to do přepočtu dle platného kurzu do výše 2.000,- Kč za stejných podmínek jako na území ČR. Půjčovna si vyhrazuje právo na posouzení účelnosti a odůvodněnosti opravy.

Přistavení a vrácení vozidla

Vozidlo může být na požádání uživatele přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je provozovna půjčovny. Za tuto službu je půjčovna oprávněna účtovat sazbu dle ceníku tj. 7,50 Kč /km bez 21% DPH.
Vozidlo je uživatel povinen vrátit s plnou nádrží PHM a v čistém stavu.
Nájemce je povinen zkontrolovat před každou jízdou stav provozních kapalin a jejich případnou ztrátu doplnit na vlastní náklady. Nebude-li vráceno vozidlo ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každých i započatých 12 hodin a informovat orgány Policie ČR.

Práva a povinnosti půjčovny

Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od uživatele půjčovné nebo zálohu na půjčovné. Při předání vozidla uživateli je půjčovna povinna:

  • předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, v čistém stavu a s plnou nádrží

  • předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj. osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti, kupon dálniční známky, výpůjční list

  • seznámit uživatele s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení

Půjčovna má právo:
  • při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u uživatele nárok na náhradu škody (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby)

  • vyúčtovat náklady spojené s umytím, čištěním či dezinfekcí znečištěného vráceného vozidla

  • vyúčtovat chybějící PHM podle aktuální ceny

V případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění uživatele hradí půjčovna náklady na jeho odvlečení a případné odůvodněné a prokázané náklady, které uživateli vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením (o důvodnosti nákladů rozhoduje půjčovna).

Zpět nahoru...

Ondřej Louč - 2008